Appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra framtida generationers överlevnad och välbefinnande samt att bevara jordens livsförutsättningar. Vi är övertygade om att alla människor måste komma samman i gemensamma ansträngningar för att kunna klara de stora utmaningar som utgörs av sociala och ekonomiska orättvisor, massförstörelsevapen, terrorism och hotet mot de globala ekosystemen.

För att värna det internationella samarbetet, säkra och sprida FN:s legitimitet och stärka dess möjlighet att agera, måste människor inkluderas i FN:s aktiviteter och dess internationella organisationer på ett mer direkt och effektivt sätt. Därför rekommenderar vi att demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån gradvis genomförs.

Vi anser att upprättandet av en rådgivande parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna är ett nödvändigt steg. Genom en sådan församling kan det etableras en viktig länk mellan FN, FN-systemets organisationer, regeringar, nationella parlament och civilsamhället, utan att det behöver göras någon ändring i FN-stadgan i första skedet.

En sådan församling skulle inte bara bli en ny institution. Som medborgarnas röst skulle församlingen vara en manifestation och ett verktyg för en förändrad medvetenhet och förståelse för internationell politik. Församlingen skulle kunna bli en politisk katalysator för vidare utveckling av det internationella systemet och av internationell rätt. Den skulle också väsentligt bidra till FN:s förmåga att förverkliga sina höga mål och att forma globaliseringen positivt.

En parlamentarisk församling inom FN kunde initialt vara sammansatt av nationella parlamentariker. Steg för steg bör den förses med verkliga rättigheter till information, deltagande och kontroll gentemot FN-systemets olika delar. I ett senare skede skulle församlingen kunna väljas direkt.

Vi vädjar till Förenta Nationerna och till medlemsstaternas regeringar att upprätta en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare som är engagerade för gemensamma internationella och globala intressen att stödja denna appell.

Hämta dokument